Ansøgning

Downlo​ad ansøgningsblanket ved at klikke her.

Oplysninger omkring ansøgning og optagelse.

​a. Ansøgere til Hildebrand Instituttet downloader ansøgningsblanket fra hjemmesiden, hvor ansøgeren på tro og love underskriver på at de givne oplysninger er korrekte. Ansøgningsblanketten fremsendes vedlagt CV og en kort redegørelse for motivationen for ønsket om at blive optaget på uddannelsen. Ansøger giver tillige en kort præsentation af sig selv.

Optagelse kan ske på følgende tre kvoter:

​Kvote 1 Ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo - eller fysioterapeut,

pædagog, læge eller psykolog.

− Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år - eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år. Frivilligt socialt arbejde kan tælle som erhvervserfaring.

Kvote 1 ansøgere optages løbende.

Dispensation:

Kvote 2. Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3. Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, indenfor psykologi, ledelse,personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

Kvote 2+3: Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation,

og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Frivilligt socialt arbejde kan tælle som erhvervserfaring.​

Meritstuderende

​Instituttet optager studerende, der ønsker at tage tredje og fjerde år af uddannelsen, når disse har afsluttet de to første uddannelsesår fra et institut der i teoretisk reference kan sidestilles med Hildebrand Instituttets.

b. Alle ansøgere har telefonisk og/eller mailkontakt med Instituttets studievejleder inden optagelse og dokumenterer, enten i samtale eller med CV, kendskab til det felt der uddannes i.

c.Hvis den studerende ønsker mulighed for optagelse i Psykoterapeutforeningen, skal studiet afsluttes indenfor maximalt seks år.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor. Dispensationen gives med individuel begrundelse i samarbejde med Hildebrand Instituttets studievejleder. Det kan ske med baggrund i sygdom eller særlige arbejdsmæssige eller personlige forhold.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770