Eksamen

Eksamen er frivillig.

Eksamen kræves dog, hvis den studerende ønsker optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.


Første års eksamen er en mundtlig eksamen hvor der trækkes et spørgsmål. Der er 25 minutters forberedelse og 20 minutters eksamination. Denne eksamen er en individuel eksamen med intern censur, og den bedømmes med bestået / ikke bestået. Indholdet i eksamen vil være fra første års pensum.

Eksamen har til formål at den studerende demonstrerer forståelse af første års pensum og evne til at diskutere denne viden.


Andet års eksamen er en mundtlig eksamen på baggrund af en kort, skriftlig synopsis, hvor der indkredses en problemstilling som belyses ud fra relevant teori inden for uddannelsens pensum. Pensumlisten indeholder litteratur som er relevant for uddannelsen. Denne litteratur er på ca. 500. sider. Til eksamen forventes det at den studerende har indsigt i hele pensumlisten, også selv om synopsen kun vedrører en del af den samlede litteratur.

Eksamen har til formål at den studerende skal demonstrere sine evner til at relatere relevant pensumlitteratur og metode til en problemstilling. Den studerende skal derudover kunne sætte teori og metoder i forhold til hinanden med henblik på at opstille hypoteser til brug for tilrettelæggelse af psykoterapi.

Eksamen bedømmes ud fra følgende kriterier:

​- at den/de studerende har et præcist og anvendelsesorienteret valg af emne samt en klar problemstilling

- at den/de studerende har inddraget de relevante dele af pensum,
- at den/de studerende viser overblik ved at belyse problemstillingen
- karakteren gives samlet for både den skriftlige synopsis og den mundtlige fremstilling.

Synopsen udarbejdes individuelt eller af to studerende sammen, og omfanget er maksimalt 5 normalsider for individuelle opgaver, og 7 normalsider for 2 studerende. Disse sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, referenceliste, ”anvendt” litteraturliste og bilag. En normal side defineres som 2.400 tegn inkl. mellemrum​

Ved individuel eksamen vil der være 20 min eksamination. To studerende som skriver sammen vil der være 30 min eksamination..


Der eksamineres med ekstern censor, og præstationen bedømmes efter 12 skalaen.

Tredje års eksamen er en individuel skriftlig, bunden opgave, på min 10 sider og max. 15 sider. En normalside defineres som 2.400 tegn inkl. mellemrum.

Eksamens formål er at den studerende dokumenterer forståelse af begrebet og dets centrale betydning for uddannelsens holdningsgrundlag.

Opgaven bedømmes med intern censor og bedømmes bestået / ikke bestået

Afsluttende eksamen

​Eksamen består af 2 dele. 

Del 1:

En klinisk mundtlig eksamen som sker på baggrund af en optagelse af en terapi, hvor den studerende er terapeut, suppleret med et skriftligt oplæg, hvor der redegøres for de elementer, den studerende mener, indgår i terapien.​ 

Formalia:

​Et video eller DVD- Klip på højst 15 min af en terapisession som er særlig tydelig for det arbejde man er i gang med, og hvor vægten ligger på kontakten.


Det kan være et mindre vellykket klip – hvor terapeuten er fanget i modoverføringen.
Den studerende skal lave en teoretisk gennemgang af sessionen med særlig vægt på anvendt hypotese – hvad er kontrakten med klienten - overføring – modoverføring – anvendt intervention.

Det skriftlige oplæg skal være på max. 5 A4 sider med 1½ linjeafstand og kort skitsere de faglige elementer der arbejdes med i sessionen.

Det skriftlige oplæg skal afleveres til eksaminator 6 uger inden eksamen i to eksemplar.
Eksamen er på 50 min. inkl. fremvisning af optagelsen.

Eksamen har til formål at den studerende demonstrerer evne til at lave terapi og kan redegøre for processen i et terapiforløb.

Eksamen bedømmes med ekstern censor efter 12 skalaen.​

Del 2:

En hovedopgave på 40-50 sider,  hvor den studerende skal forske i egen praksis og redegøre for de tilhørende videnskabelige teorier.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770