Om uddannelsen

Uddannelsen bygger primært på et psykodynamisk og systemisk grundlag.

I forståelsen af personlighedsudviklingen er objektrelationsteorierne, Daniel Sterns teorier om spædbarnets interrelationelle univers, og tilknytningsteorierne grundlæggende.

Som reference til forståelse af dynamikken i dysfunktionelle familier og af hvordan destruktive mønstre kan udvikles som den mest konstruktive beskyttelse af individets ”sande selv” undervises i systemiske teorier og i at anvende positiv reformulering som metode. I forståelsen af det relationelles betydning for udviklingen af personligheden og for at få viden om hvordan alvorligt omsorgsvigt påvirker individets relationelle evner inddrages de sidste 15 års landvindinger indenfor neuroaffektiv hjerneforskning.

Der undervises i forståelsen af hjernens udvikling i samspil med omsorgsgiveren og med karakteren af tilknytning (neuroaffektiv udvikling). Den neurologiske forståelse er derfor også en integreret del af undervisningen i de emotionelle tilstande som bliver til personlighedsstrukturer. Dette ses f.eks. i udviklingen af offer, krænker og frelserstrukturer i personligheden.

En integreret og central del af undervisningen handler om afklaring og udvikling af klienternes tilknytningsmønstre, og her fokuserer undervisningen på at de studerende opnår færdigheder i at arbejde med udvikling af klienternes emotionelle selvregulering (mentalisering) som et vigtigt element i forløbet (f.eks. hos borderline strukturerede klienter).

Centralt her er undervisning i den neuroaffektive udvikling som beskrevet af Bruce Perry, undervisning i udviklingstraumer og PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse) og i den emotionelle selvregulerings udvikling som beskrevet hos Alan Schore. Den systemiske teori er central i forhold til vores forståelse af familieterapi og af gruppedynamikker, og Yaloms fire eksistentielle grundvilkår indgår i sorgterapien. Undervisningen i tab og traume er tilrettelagt med afsæt i Marianne Davidsens Nielsens og Nini Leicks bog: ”Den nødvendige smerte”. I denne undervisning får den studerende mulighed for at arbejde med egne tab og traumer, og for at få en dybere forståelse af komplicerede tab og traumers betydning for menneskers udviklingsprocesser. Der er 2 terapeuter til stede på dette modul. Der arbejdes ligeledes mere målrettet med kompliceret sorg i modulet omkring depressioner.

Mange terapier indeholder også en sorgproces. Målet med en terapi, i forhold til mange af målgruppens klienter, er bl.a. at gøre det muligt for klienten at kunne komme ind i en sorgproces over tabet i familien, men da der ofte er komplicerede traumer må vægtningen mellem selve traumet, den ofte emotionelle ustabile personlighedsstruktur og sorgprocessen prioriteres. Her er forladthedstraumet vigtigt.

Det er vores erfaring, fra vores mangeårige beskæftigelse med området, at der i mange sammenhænge ikke, eller kun i utilstrækkelig grad, arbejdes med behandlernes egen tilknytningsevne og neuroaffektive udvikling, og med at en sådan udvikling er en nødvendig basis for at klienterne kan udvikle sig. En opvækst i familier med voksne/omsorgspersoner som selv ikke har en sådan selvregulering, som er normen i familier med omsorgssvigt, er en af de dybeste årsager til mange af de problemstillinger som disse familier lever i og med.

Vi er ikke en familieuddannelse, men har alligevel et modul om familiebehandling og to af vore lærere har mange års erfaring med familiebehandling af omsorgsvigtende familier. På familiebehandlingsmodulet bliver der ud over den teoretiske undervisning trænet i arbejdet med dysfunktionelle familier og med metoder hvor der arbejdes med reflekterende team. Her bygger end del af undervisningen på Noel Larsons systemisk funderede familietypologi. En typologi der giver anvisninger på hvordan prognosen for de forskellige personlighedsstrukturer er og på hvilken terapeutisk intervention der kan skabe en forandring.

Eva Hildebrand har i Danmark været med i udviklingen af forståelse og behandlingsmetoder for mennesker, der har været udsat for alvorlige overgreb og omsorgssvigt. Hun har i mere end 30 år lavet uddannelser med det sigte at udvikle arbejdet med disse klientgrupper. Eva Hildebrand har gennem sit arbejde haft nær kontakt med psykolog ph.d. Noel Larson, som er en af pionererne i USA inden for forskning og behandling af incest, PTSD og arbejde med personlighedsforstyrrelser som depression, border line m.m..

Noel Larsson underviser og superviserer fortløbende lærerstaben på Hildebrand Instituttet. I disse år specielt med fokus på neuropsykologi og her specifikt i 2012 og 13 i menneskers mange måder at dissociere på, og i hvordan professionel viden om disse forskellige former for dissociering kan medvirke til mere målrettede interventioner, og dermed til forbedringer af behandlingsresultaterne i terapien.

En grundlæggende forståelse i Noel Larsons og Eva Hildebrands arbejde med omsorgsvigt og traumer er positiv reformulering og dermed at se omsorgssvigtede menneskers ofte meget destruktiv adfærd som personlighedens tillærte bedste måde at beskytte sig på. Det medfører en forståelse af at den destruktive adfærd også har en positiv funktion, nemlig som klientens måde at sikre sig mod uudholdelige følelser på. I den positive reformulering formidles det til klienten, at tilsyneladende destruktiv adfærd har været nødvendig for den psykiske overlevelse, og en sådan oplevelse af forståelse kan være afgørende for den terapeutiske alliance og dermed for det videre terapeutiske forløb.

I analysen af familiedynamikker, og for at få et indledende blik for hvad der er på spil, anvendes ofte offer-krænker-frelsertrekanten. Modellen stammer oprindeligt fra Bernes bog: ”Games People Play”, men som den anvendes på uddannelsen, er modellen inspireret af Noel Larson. Hun anvender den i forhold til analyser af familiemønstre, hvor et eller flere medlemmer er præget af personlighedsforstyrrelser.

Personlighedspositionerne i modellen udgør sammen med den emotionelt ustabile personlighed, de fire grundpersonligheder som behandles indgående på uddannelsen. Disse 4 måder at fungere på finder man som træk hos alle almindeligt velfungerende mennesker. Hos mennesker med personlighedsforstyrrelser er disse måder at fungere på blevet gennemtrængende og invaliderende måder at være til på.

Offerpersonligheden finder man hos personer som har vanskeligt ved at mærke og udtrykke egne behov og følelser. En sådan person har svært ved at sætte grænser, bliver ofte overvældet af sine følelser og repeterer igen og igen et mønster, hvor hun kommer til at føle sig magtesløs og forkert.

Krænker personligheden finder man, som betegnelsen antyder hos mange krænkere. De kan ofte have svært ved at etablere tætte relationer til andre mennesker. De fraspalter og fortrænger væsentlige dele at følelseslivet, specielt de dele som har at gøre med sårbarhed og afhængighed. Hårdt presset vil en sådan person dissociere. Handlinger og planer, som mestendels tjener egne interesser, udtrykkes ofte med stor impulsivitet.

Overachiever personligheden, svarende til frelserpositionen i trekanten, er kendetegnet ved, at det er lykkes at indkapsle tidlige oplevelser af omsorgssvigt. Det er en personlighed som udadtil ser ressourcefuld og veltilpasset ud, og som er optaget af andres velbefindende. Optagetheden af andre menneskers behov og følelsen af hele tiden at skulle yde, dækker imidlertid over en bagside, hvor egne behov ikke registreres.

Den emotionelt ustabile personlighed (border line personligheden) er præget af meget svingende følelser. Verden opleves sort og hvid, og det som ikke kan accepteres hos en selv projiceres ud i ofte kraftfulde konflikter. Denne gruppe vil ofte forsøge at forholde sig til smertefulde følelser ved hjælp af acting out og af at skabe konflikter.

Personlighedstyperne ser vi som gode arbejdsredskaber der giver præcise og virksomme retningslinjer for behandlingskontakten. Der vil blive undervist og trænet i at genkende, forstå og intervenere overfor disse personlighedsstrukturer.

​PROCESARBEJDET

​Gennem hele uddannelsen vægtes det stærkt at undervisningsindholdet reflekteres i de studerendes eget liv. Det er vores grundholdning, at de studerende skal kende sig selv, egne personlighedsstrukturer og grundlæggende besværligheder for at kunne håndtere klientkontakten uden for voldsomme projektioner og modoverføringer. Det betyder at der forventes en villighed og nysgerrighed fra de studerendes side til at dele egne erfaringer, følelser og tanker med såvel undervisere som studiekammerater. Hensigten er at teorien, forståelsen og arbejdsprocessen i det indre kommer til at hænge sammen.

AFTENGRUPPER/REFLEKSIONSGRUPPER

​De studerende vil gennem hele uddannelsen være i faste aftengrupper etableret af underviserne (de forstås ikke som familiegrupper). Det er i aftengrupperne en del af integrationsarbejdet omkring undervisningen foregår. Vi lægger stor vægt på disse grupper, som er stedet hvor man sammen kan se på hvordan dagens undervisning har berøring med egne temaer fra egen familieopvækst. Grupperne har specifikke regler for gruppemedlemmernes interaktion med hinanden, med fokus på at være hjælpere til den enkeltes egen refleksion og at man ikke er hinandens terapeuter her. Familie genogrammet bliver brugt når det er relevant som hjælp for den enkelte. Da undervisningen altid foregår som internat, er vi altid til stede og kan inddrages for hjælp og støtte hvis der skulle opstå problemer i grupperne. Det er vores erfaring at megen klarhed omkring egne problematikker opstår i denne trygge sammenhæng. Aftenens arbejde bringes efter den enkeltes behov ind i næste morgens plenum, hvor det kan blive genstand for undervisning eller mere personligt arbejde med en lærer.​

SUPERVISION

​På hvert undervisningsmodul er den sidste dag afsat til supervision og egenterapi. Her er der 2 lærere og holdet arbejder i 2 grupper med hver en supervisor/terapeut. De studerende vælger om de vil have sagssupervision eller arbejde terapeutisk. Der laves altid en klar kontrakt mellem supervisor og supervisand for hver session om der er tale om supervision eller terapi. Hvis der er andre forhold som f.eks. to fra samme arbejdsplads eller lignende situation går de i hver sin gruppe.

EGENTERAPI

​Det er vores holdning at det er en god ide at være/have været i terapi, når man tager en uddannelse som vores. Vi anbefaler at det for alle vil være en god ide at gå i terapi uden for instituttet specielt, hvis den studerende ønsker at bruge uddannelsen til hovedsagligt at fungere som psykoterapeut. Vi er ikke selv til rådighed som terapeut uden for uddannelsen for vore studerende, mens uddannelsen pågår.

Der kan være situationer, hvor vi skønner at en terapi udenfor instituttets rammer er nødvendig. Vi har ikke krav om, at det skal være med en terapeut uddannet på vores institut, men at det er en psykoterapeut som er specielt egnet til det problem som den studerende har.

PARALLELPROCESSER

​Det er en del af vores overordnede teoretiske grundlag for undervisningen, at supervision og terapi forholder sig til forståelsen af parallelprocesser eller til den strukturelle gentagelse. Det betyder at de processer, som foregår mellem os og de studerende skal formes på den måde, som vi ønsker de studerende skal forholde sig til deres klienter på.

Vi forstår et samspil som en kokreativitet mellem to eller flere mennesker. Det vil sige at begge eller alle personer er medskabende i det der sker i relationen, i de modoverføringer eller projektioner der opstår, afhængig af hvilket ord man ønsker at bruge om forholdet mellem samspillerne: lærer-elev, terapeut-klient, supervisor-supervisand.

Derfor er kravet til os selv og vores ansvar for den proces der opstår mellem os og den studerende stort og kræver, at vi ligesom den studerende må arbejde med at ”eje” vores projektioner. Da vi som grundlag i uddannelsen har den holdning at alle gør deres bedste for at beskytte de sunde dele af personligheden, er denne positive indfaldsvinkel med til at forstå projektioner som udtryk for et positivt ønske, og gennem denne forståelse af projektioner bliver det muligt at bryde en krænker-offer-frelser trekant.

TERAPITRÆNING

​På uddannelsens første 2 år er der løbende terapeutiske øvelser, der knytter sig til de enkelte undervisningstemaer. Når temaet er offerpersonlighedsstrukturer er der øvelser, hvor de studerende øver terapeutisk kontakt med en klient med offerpersonlighedsstruktur. Den studerende opnår således her en basisviden og erfaring til at lave psykoterapi.

På uddannelsen tredje og fjerde år trænes der målrettet på hvert modul en hel dag i at lære at lave terapi. De studerende bliver af underviserne delt op i 3-mandsgrupper, og de studerende er henholdsvis klient/terapeut/observatør for hinanden her. Således får hver studerende mulighed for at være terapeut for en klient 10 gange, og for at lave et terapeutisk forløb, hvor der indgås kontrakt, arbejdes med hypoteser, kontakt etablering, pacing-leading, overføring/modoverføring, forsvar, afprøvning af forskellige interventionsteknikker herunder positiv reformulering og til sidst også afslutning af en terapi.

Terapitræningen bygges trinvis op, hvor de studerende arbejder med udgangspunkt i deres egen terapeutiske stil og via direkte supervision af en lærer og med kamera optagelser af sig selv som terapeut bevidstgøres og udvikler sin evne til at støtte den terapeutiske proces. Der er fokus på at øve de terapeutiske teknikker, som der er undervist i på uddannelsen. Der er indlagt undervisning i løbet af dagen med relation til de arbejdspunkter de studerende aktuelt arbejder med i træningen.

MINDFULLNESS NÆRVÆRSTRÆNING

​Gennem hele uddannelsen trænes der dagligt i nærvær. Dette foregår bl.a. ved, at vi hver morgen starter med mindfullnes træning i plenum. Alle undervisere har mange års erfaring med denne praksis i eget liv og er i stadig proces omkring dette på Vækstcenteret i Nr. Snede.

Denne træning er væsentlig i arbejdet med personlighedsforstyrrede klienter. En del af øvelsen som kommende terapeut for disse klientgrupper består i at øve rummelighed og neutralitet i kontakten med klienternes stærke emotioner.

UDDANNELSESMÅL

​Uddannelsen sigter på at kvalificere professionelle i deres arbejde med mennesker udsat for alvorlige omsorgssvigt eller overgreb.

Uddannelsen primære fokus er at uddanne til terapeutisk arbejde med mennesker med personlighedsforstyrrelser.

I det pædagogiske arbejde formidler uddannelsen en fordybelse, hvor undervisning i teori og træningen i brug af terapeutiske og pædagogiske redskaber bliver afsæt for udvikling af de studerendes pædagogiske praksis. Det indebærer blandt andet en konstruktiv ikke konfronterende holdning og giver effektive redskaber til at håndtere belastende situationer i dagligdagen med udsatte børn, unge og voksne.

Som socialrådgiver i forvaltningen er det en kendt erfaring, at sags arbejde med klienter ofte vanskeliggøres af klienternes skrøbelige personlighed og mangler i evnen til at forholde sig mere objektivt og sagligt. Det gælder både deres egen og deres børns situation og evnen til realistisk at vurdere behovet for hjælp. Det er en af uddannelsens fokuspunkter at give redskaber til at arbejde med den professionelles holdning i vanskelige kontaktsituationer, når klienter overvældes af personlige problemer eller afreagerer deres frustrationer på professionelle behandlere, og dermed et fokuspunkt at udvikle og vedligeholde de studerendes modstandsdygtighed overfor stress i arbejdet.

Vælges alle uddannelsens fire år kvalificerer den til at lave psykoterapeutisk arbejde med mennesker udsat for alvorlige omsorgssvigt og overgreb.

Uddannelsen formidler en grundlæggende og nuanceret viden om svigt og overgreb, disses påvirkning af personlighedsdannelsen og de skader som opstår som en følge heraf for klientens evne til kontakt. Det er målet med uddannelsen her at omsætte praktisk erfaring til bevidst og reflekteret viden.

Det er et grundsyn på uddannelsen at nuanceret viden om klienternes vanskeligheder giver en dybere og dermed bedre forståelse for deres tilsyneladende destruktive valg, og at denne forståelse inspirerer til en holdning præget af mere indlevelse og tolerance hos den professionelle. Det er tillige vores erfaring at en dybere forståelse for andre menneskers svære vilkår hjælper til bedre at rumme klienternes - og egne - følelsesmæssige reaktioner.

Det er et vedholdende sigte under uddannelsen at formidle konkrete redskaber til arbejdet med klienter. Disse færdigheder som er baseret på teoretisk viden, handler om det at lave hypoteser, analyser, at vælge relevante interventioner og efterfølgende evaluere på disse valg. Ud over muligheder som opstår af den teoretiske viden om personlighedsforstyrrelser, handler det ofte om udvikling af redskaber der opstår som kreative løsninger i en fordybet kontakt med mere rummelighed. De nyeste teorier i Neuropsykologien tjener her til at underbygge og præcisere den terapeutiske interventionsmodel, som i forvejen er en integreret del af vores terapiform.

Under hele uddannelsen sker undervisningen i nært samspil og forbindelse med egen personlige proces. Det er erfaringen at de fleste mennesker i forvejen forsøger at arbejde med deres klienter så professionelt som muligt. Viden alene har imidlertid begrænsninger i.f.t. at viderekvalificere arbejdet. Uddannelsen arbejder derfor ud fra et grundsyn om, at man i sit faglige virke i høj grad også er tilstede med sig selv som menneske, og at forandring i det professionelle arbejde må ledsages af en udvikling i forståelsen af egen proces som professionel.

TIMEFORDELING

  • ​Teoretisk undervisning udgør 450 lektioner
  • Egen terapi/selvrefleksion i grupper udgør 150 lektioner
  • Supervision udgør 200 lektioner
  • Færdighedstræning udgør 14 lektioner

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770