Uddannelsens moduler

Der optages max. 16 deltagere på et hold. Uddannelsen foregår i moduler af 4 dages internat, 6 gange om året.

Hvert modul har et hovedtema, i hvilket der undervises teoretisk og trænes 2 eller 3 dage. Sidste dag vil fortrinsvis være til supervision.​

Aftengruppe fra kl. 19.30 til 21.30, hvor de studerende i faste grupper arbejder med modulets tema ud fra eget liv.

Der er 24-25 undervisningsmoduler på uddannelsen og undervisningen foregår i en vekslen mellem undervisningsoplæg, øvelser, refleksion og kreativt arbejde med temaet.

1.​Offerpersonlighedsstruktur

Introduktion af offer/krænker/frelser-trekanten. Undervisning i, hvad der kendetegner en offerpersonlighed, hvordan offerpersonligheden opleves i kontakt med andre og hvordan der arbejdes terapeutisk. I aftengruppen laves eget genogram, som bruges i aftenarbejdet fremover.

2.​Krænkerpersonlighedsstruktur

Undervisning i krænkerpersonlighedsstruktur, denne strukturs måde at være i kontakt på og det terapeutiske arbejde med denne personlighedsstruktur.

3.​Objektrelationsteori og tilknytning

En kort præsentation af den psykodynamiske referenceramme. Der undervises i objektrelationsteori og genkendelse af gode og onde delrepræsentationer og deres indflydelse på udvikling af personligheden. Tilknytningsteorien inddrager Bowlby teori og Mary Ainsworths arbejde med tilknytningsmønstrene. De studerendes egne tilknytningsmønstre inddrages.

4.​Forsvarsmekanismer

Temaet indeholder en gannemgang af de mest almindelige normale og neurotiske forsvar. Herefter undervises i de forsvar som er knyttet til den personlighedsforstyrrede struktur. De generelle forhold som adskiller forsvarsmekanismerne i forskellige modenhedsniveauer gennemgåes.

5.​Borderlinepersonligheden

Undervisning i borderlinepersonlighedsstruktur, strukturens måde at være i kontakt på og det terapeutiske arbejde med denne personlighedsstruktur. Der er blandt andet fokus på dramatiseren, splitting og manglende objektkonstans.

6.​Overachiever

Undervisning i overachieverpersonlighedens træk, det som karateriserer denne personlighed i kontakt og hvordan man arbejder terapeutiske med denne personlighedstype.

7.​Grupper og gruppeterapi og eksamen

Der undervises i generelle gruppedynamikker og hvordan disse udspiller sig i aftengrupperne. Der præsenteres en model for individuel terapi i gruppe, som er særlig egnet til arbejdet med klienter med personlighedsforstyrrelse.

Eksamen er en mundtlig eksamen med intern bedømelse.

8.​Pacing og Leading

Introduktion til basale terapeutiske færdigheder. De studerende undervises og øver i at skabe en passende balance mellem at forstå og lytte til klienten så denne oplever tryghed (pacing) og hvordan dette muliggør at terapeuten introducerer forandringsskabende intervention (leading).

9.​Selvdestruktiv adfærd og positiv reformulering

Der undervises i fænomenet selvdestruktiv adfærd og dets mange facetter og grader. Undervisningen bygger på den forståelse, at denne adfærd også har en betydningsfuld funktion, samtidig med at den er en beskyttelse mod endnu større indre smerte. Positiv reformulering handler om afdækningen af, hvordan selvdestruktivitet har en vigtig funktion for personlighedens balance.

10.​Overføring og modoverføring

Undervisningen på dette modul fokuserer på de indre følelsesmæssige sansninger og impulser der kommer tilstede i terapeuten i kontakt med klienten. Vi formidler viden om, hvordan vi som terapeuter anvender den information, som vi får fra disse indre erfaringer, til gavn for den terapeutiske proces.

11.​Børn i terapi

Undervisning i børns udvikling og fejludvikling i forbindelse med omsorgssvigt og overgreb. Der undervises i valg af terapeutiske metoder i arbejdet med børn under hensyntagen til barnets skade og udviklingsalder.

12.​ Tab og traume

Der undervises i Yaloms fire eksistentielle vilkår og om tab og tabsreaktioner. Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leich’s metode i arbejdet med tab og traume præsenteres og de studerende arbejder i ”sorggruppe” med egne tab.

13.​Egen terapeutisk stil, etik og eksamen

I forbindelse med terapitræning er der fokus på den studerendes egen naturlige terapeutiske stil. Vi arbejder med refleksioner over terapeutens rolle og praksis. Kurset indeholder desuden orientering om Psykoterapeut foreningens etikregler og Hildebrand Instituttets etiske værdier.

Eksamen er synopsiseksamen med ekstren censor.

14.​Det nuværende øjeblik

I denne undervisning redegøres for Daniel Sterns nærværspsykologi gennem begrebet ”det nuværende øjeblik”. Formålet er at formidle en fordybelse og skærpelse af den terapeutiske proces.

15.​Depression og stress

Der undervises i at skelne mellem depression og stress. Der lægges vægt på en nuanceret forståelse af, hvad der kan være den bagvedliggende forståelse af depressionens opståen, og hvor psykoterapeutens egen begrænsning er i arbejdet med depression. Der præsenteres en model til at graduere stressreaktioner og behandling af stressreaktioner.

16.​Den terapeutiske proces I – Tilknytning

En fortsættelse af de studerendes terapi med traumatiserede og personlighedsforstyrrede klienter, hvor selve relationen mellemklient og terapeut bliver det vigtigste helende redskab i terapien.

17.​Systemisk familieterapi

Præsentation af systemiske teorier i arbejdet med familier, med vægt på hvordan interventionerne rettes mod familiesystemet til forskel fra individet.

18.​Choktraumer og krop

Undervisningen formidler kropsorienteret arbejde med specifikke choktraumer. Disse traumer kan ofte forløses i kortere forløb sammenlignet med udviklingstraumerne, hvis klienten har en personlighed med gode ressourcer.

19.​Mentalisering og emotionel selvregulering og aflevering af skriftlig opgave

Omsorgssvigt og overgreb forstyrrer den naturlige udvikling af emotionel selvregulering og mentalisering. Undervisningen har fokus på såvel den sunde kapacitet, som svigt i selvregulering og manglende mantaliseringsevne.

Eksamen består i skriftlig opgave bedømt med intern censor.

20.​Skam

Undervisning i hvordan skam internaliseres i personligheden gennem opvæksten. Der skelnes mellem skam som et fintfølende reguleringsinstrument i mellemmenneskelige relationer og skam som en destruktiv opløsende følelse for personligheden. Der undervises i hvordan skam mødes i terapien.

21.​Seksuelle overgreb

Undervisning i specifikke forhold omkring terapi med børn og deres familier, hvor der er eller har været seksuelle overgreb. Undervisning i terapi med klienter med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

22.​Den terapeutiske proces II - Modoverføring

På dette modul arbejder vi med at forstå, hvornår modoverføring får betydning for den terapeutiske relation og hvordan den kan bruges konstruktivt. Fokus er klitener med ”traumatiseret hjerne”.

23.​Terapi med neurotiske strukturer

Undervisningen giver et rids, af de forskelle der er på en personlighed udsat for alvorlig omsorgssvigt og overgreb og en mere sammenhængende personlighed, og hvordan disse forskelle har betydning for terapien.

24.​Terapiens afslutning

På modulet gennemgåes arbejdet med terapiens afslutning, og hvordan især temaet ”adskillelse” er et afgørende element i processen. At kunne slippe er lige så betydningsfuldt som at kunne tilknytte; ikke mindst i terapeutiske forløb hvor tilknytning har været et væsentligt omdrejningspunkt.

25.​Slutevaluering og afsluttende eksamen.

Proces med samling af uddannelses faglige indhold og personlige proces. Professionel og personlig selvevaluering med individuel feedback fra underviserne.

Klinisk eksamen med ekstern bedømmelse.

Uddannelsen er sammensat at to dele af hver to års varighed.

Det er muligt alene at tilmelde sig uddannelsens første del.

Har du allerede en baggrund med anden psykoterapeutisk uddannelse optager vi efter en individuel vurdering også studerende med merit.

Detaljeret kursusplan og litteraturliste kan rekvireres ved at sende en mail

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770